Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Rožňave

Štvrtkové rokovanie Mestského zastupiteľstva v Rožňave môžete sledovať naživo aj prostredníctvom YouTube. Program rokovania zverejnilo mesto na svojej webovej stránke.

Program:

1.
Otvorenie
2.
3.
4. VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Rožňava – návrh (PDF, 149 kB)
5: Zásady hospodárenia s majetkom mesta – návrh na doplnenie (PDF, 1,1 MB)
6: Návrh rozpočtu mesta vrátane rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií na roky 2018- 2020 (PDF, 6 MB)
7: Návrh na schválenie zmeny „ Zásad participatívneho rozpočtu v meste Rožňava „ (PDF, 252 kB)
8: Návrh na schválenie Štatútu participatívneho rozpočtu v meste Rožňava (PDF, 236 kB)
9. Udelenie ocenení najúspešnejším športovcom, športovým kolektívom za rok 2017 a za dlhoročnú prácu v oblasti športu – veterán (PDF, 4,8 MB)
10. Majetkoprávne záležitosti
1. Koloman Bodnár a manželka Darina Bodnárová, Bočná  č.3, Rožňava – priamy predaj pozemkov mesta (PDF, 640 kB)
2: Attila Ondrej, P. Dobšinského č. 9, Rožňava –  priamy predaj pozemku mesta (PDF, 167 kB)
3: WYON s.r.o. , Nám. 1.mája 10, Rožňava – priamy predaj pozemku mesta (PDF, 458 kB)
4: Iveta Darvasová, Krátka 14, Rožňava – zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta (PDF, 877 kB)
5: Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Rožňave, Hviezdoslavova 4, Rožňava – zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta (PDF, 762 kB)
6: Ondrej Szóllos a manželka Zuzana Szóllósová, Kúpeľná č. 31, Rožňava  – zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta (PDF, 479 kB)
7. Ľubomír Takáč, Jána Brocku 4, Rožňava – zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta (PDF, 1,22 MB)
8. RV RENT s.r.o., Trnavská cesta 74/A, Bratislava – zverejnenie zámeru priamej zámeny pozemkov v k.ú. Rožňava (PDF, 916 kB)
9. Kúpa pozemku do majetku mesta ( od p. O. Nováka) (PDF, 824 kB)
10.
11. Odkúpenie pozemkov do majetku mesta  ( od p. A. Drengubiakovej) (PDF, 947 kB)
12. Obchodná verejná súťaž  na predaj budovy  bývalého kina s pozemkami (PDF, 420 kB)
13. Obchodná verejná súťaž  na predaj pozemku mesta v k.ú. Čučma (PDF, 560 kB)
14. Ing. Radovan Ružík, Útulná 9, Rožňava – uzatvorenie nájomnej zmluvy (PDF, 788 kB)
15. Občianske združenie MAS Gemer – Rožňava – priamy prenájom nebytových priestorov mesta (PDF, 44 kB)
16. Slovenský pozemkový fond Bratislava – protokolárne odovzdanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami (PDF, 61 kB)
17. Prevod správy majetku – zmena uznesenia  č. 190/2017 zo dňa 28.09.2017 (PDF, 514 kB)
18. Návrh na zrušenie časti uznesenia MZ č. 174/2016 zo dňa 29.9.2016 (PDF, 63 kB)
19. Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 158/2016 zo dňa 29.9.2016 (PDF, 59 kB)
20. Protokolárne odovzdanie hnuteľného majetku do správy Spojenej školy J. A. Komenského č.5, Rožňava (PDF, 62 kB)
21. Technické služby mesta Rožňava – protokolárne  vrátenie majetku zo správy (PDF, 57 kB)
22. Technické služby mesta Rožňava  – protokolárne odovzdanie majetku mesta do správy(PDF, 393 kB)
23. Protokolárne odovzdanie hnuteľného majetku do správy Technických služieb mesta  Rožňava (PDF, 62 kB)
24. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky mesta (PDF, 41 kB)
11. Mestské televízne štúdio Rožňava, s.r.o. – súhlas so zvýšením základného imania (PDF, 519 kB)
12. Plán činnosti MTVŠ Rožňava s.r.o. na rok 2018 (PDF, 150 kB)
13. Správa o činnosti Mestskej polície Rožňava za rok 2017 (PDF, 94 kB)
14. Plán činnosti Mestskej polície Rožňava na rok 2018 (PDF, 72 kB)
15. Ivana Zagibová, Medená 194, Pača – žiadosť o súhlas so zaradením súkromnej Školskej jedálne  Ako doma  Šafárikova 3 v Rožňave do siete škôl a školských zariadení SR od 1.9.2018 (PDF, 710 kB)
16. Koncepcia opráv a rekonštrukcie chodníkov, komunikácií a ostatných plôch na rok 2018(PDF, 80 kB)
17. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a spolufinancovanie žiadosti – Výdajňa pitnej vody na kreditný odber v Rožňave (PDF, 41 kB)
18. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a spolufinancovanie tejto žiadosti – Rekonštrukcia materskej školy na ul. Vajanského v Rožňave – zmena uznesenia (PDF, 37 kB)
19. Ročná zmluva o dielo č. 29/2017 uzavretá medzi mestom Rožňava a firmou Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota na zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov – rok 2017 – vyhodnotenie plnenia (PDF, 144 kB)
20. Materiály hlavnej kontrolórky
1. Správa z kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami v školskej jedálni pri Spojenej škole J.A. Komenského 5 v Rožňave za rok 2016 (PDF, 149 kB)
2. Správa z kontroly dodržiavania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení pri povinnom zverejňovaní informácií, zmlúv, faktúr a objednávok v podmienkach mesta Rožňava (PDF, 167 kB)
3. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rožňava a útvaru HK za rok 2017 (PDF, 164 kB)
4. Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2017 (PDF, 178 kB)
21. Podnety pre hlavnú kontrolórku
22. Otázky poslancov
23. Diskusia poslancov
24. Záver
 

Bod:  Diskusia občanov

sa zaraďuje do programu rokovania mestského zastupiteľstva medzi 13.00 hod. – 13.30 hod.

BUĎTE PRVÝ V KOMENTOVANÍ ČLÁNKU "Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Rožňave"

Zanechať komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.